دشمن برای فشار اقتصادی آرایش جنگی گرفته است/ عده ای هنوز تردید دارند که آیا رفیق است یا رقیب یا دشمن