یارگیری دشمنان از برخی آقازاده‌ها و خانواده مسئولین