سیاست های امریکا مانع تحقق راه حل سیاسی در سوریه و یمن است