کشورهای توسعه‌یافته هزینه‌های زیادی برای تولید محصول ارگانیک می‌کنند