موصل در یک قدمی آزادی/ آمریکا تعداد سربازان خود را افزایش می دهد