قاسمي: نامه نگاری در ارتباط با برجام امر جدیدی نیست