فروزنده: اشکال اصلی کار دولتمردان اعتماد بی‌جا به آمریکا بود