دو قطبی کردن جامعه و کشور از سوی هر طیف و جناحی مذموم است