علم الهدی: قمه زدن به نام امام حسین(ع) با سر بریدن داعش یکی است/آمریکایی‌ها نامردی خود را اثبات کردند؛ سانتریفیوژها باید با قدرت بچرخند و آب سنگین اراک به طور کامل وارد فناوری شود