قاسمی: استمرار بحران بین هند و پاکستان بی ثباتی امنیت منطقه را به دنبال دارد