ایران دو کشور هند و پاکستان را به خویشتنداری و پرهیز از توسل به راه های غیرمسالمت آمیز دعوت کرد