تا سیستم داده‌های اطلاعاتی راه‌اندازی نشود نمی‌دانیم چه کسی حق یارانه دارد/ برخی سازمان مبارزه با فساد، محل فساد شده