اژه ای: یارگیری دشمنان از برخی خانواده‌های انقلابی و آقازاده‌ها/‌ نفوذ بسیار آرام، بی‌صدا و چراغ خاموش دشمنان به مراکز تصمیم‌ساز