معتادان را سلاخی می‌کنم/ همانطور که هیتلر کشتار کرد من هم می‌کشم