آغاز به کار ستادهای برگزاری انتخابات از اواخر آذرماه