در بحث فریز نفتی باید به شرایط قبل تحریم‌ها برگردیم