درخواست مصالحه بر سر قانون ضد عربستان توسط کاخ سفید رد شد