عربستان از قانون مقابله با حامیان تروریسم نگران نباشد