«تایم»: آمریکا در سوریه، دست پایین را دارد/ ایران و روسیه در مقایسه با واشنگتن سهم بیشتری در آینده سوریه خواهند داشت