مخالفان سوری به سلاح‌های سنگین آمریکایی مجهز میشوند