مصوبه مجلس آمریکا درباره ممنوعیت پرداخت پول نقد به ایران خصمانه است