حماس اقدام «عباس» در تسلیت گفتن مرگ «پرز» را محکوم کرد