تقویت بنیه دفاعی و آمادگی رزمی دستور خداوند متعال است