رئیس دیوان محاسبات در مورد حقوق های نامتعارف به مجلس گزارش می دهد