برخورد ما با ناوهای بیگانه در خلیج فارس مانند گذشته خواهد بود/ به‌ زودی در اقیانوس اطلس حضور خواهیم یافت