باید ایالت‌های اقتصادی در کشور تشکیل شود/ امام می‌گفت یا شروط ما حل می‌شود و یا تا سقوط صدام می‌جنگیم