دولت به سهم ۴۹ درصدی در سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی عمل کند