شهرداری و شورای شهر تهران رغبتی برای برگزاری جلسه با مجمع تهران ندارند