تهدید کارگر برای بوسیدن پای شاهزاده سعودی/مشت و لگد دستمزد كارگر