هفتمین نشست کمیته پیگیری روابط ایران و آفریقای جنوبی در پرتوریا