اژه اي: آمریکا از هیچ تلاشی برای خاموش کردن نور اسلام فروگذار نمی‌کنند