نام شوشتری بیش از هر عنوان دیگری با شهید همخوانی دارد/ او قلب هجمه نرم فرهنگی دشمن را هدف قرار داد