توافق اولیه درباره تاریخ سفر رییس جمهوری به افریقای جنوبی در دیدارمعاونان وزیران خارجه دو کشور