اوپک نشان داد نمرده است/ کاهش ذخایر نفت آمریکا به نفع تولید کنندگان است