نمایندگان دولت های مختلف، برای دیدار با رئیس جمهوری در سازمان ملل، صف کشیده بودند