استقبال گرم دولت پاکستان از حضور ناوگروه ایرانی در بندر کراچی