پیشرفت بدون قرآن تحقق‌یافتنی نیست/ علم بدون قرآن جنایت‌آفرین است