ظریف دیرهنگام به غیرقابل اعتمادبودن آمریکا اذعان کرد