الزامات جنگ باعث شد عده‌ای در حوزه دیپلماتیک، رزم دیده شوند