چرا پس از فتح خرمشهر، جنگ ادامه یافت؟/ پاسخ سردار جوانی را بخوانید