لایحه شورای حل اختلاف به طور تخصصی درکمیسیون حقوقی بررسی می شود