آمریکا غیر از زور زبان دیگری را نمی فهمد / آمریکا بعد از ۳۴ سال هم چنان در ایران با انقلاب مواجهه است نه دولت