به نیروهای مسلح، ملت بزرگ و رهبر شجاع خود افتخار می‌کنیم/ امید دیگرکشورهای همسایه می‌تواند به ارتش و سپاه ایران باشد