تأکید ایران و روسیه بر لغو محاصره انسانی در یمن و اتخاذ راهکار سیاسی برای سوریه