در جلسه دبیرخانه شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار مطرح شد؛ حمایت ویژه رئیس جمهور از ایثارگران