لزوم پیگیری حقوقی حادثه مکه در مجامع جهانی/ابهامات سقوط جرثقیل