دیدار آمانو از سایت پارچین در راستای خنثی کردن تبلیغات غرب