ملت ایران در سایه انقلاب،در 8سال دفاع مقدس از هرزمان آماده تر و زنده تر بود/مقاومت 8ساله،دفاع ملت ساز بود