حاجی: امام در زمان حیاتش نمی خواست که خانواده اش در قدرت باشند، حالا آن زمان گذشته