توهین به اشخاص و زیر سوال بردن دولت‌ها بیانگرشخصیت آنهاست